Select Page

Motor lze popsat jako zařízení, které přeměňuje kinetickou energii na elektrickou energii. Proces přeměny elektřiny v motoru je také známý jako indukce. Elektrický proud indukovaný v rotoru motoru má za následek točivý moment (výkon). Tento točivý moment je úměrný rychlosti otáčení rotoru a magnetickému poli ve statoru. Rozdílová rychlost motoru NEMA konstrukce B je typicky mezi 1 % a 2 % při plném zatížení.

Chcete-li vybrat nejlepší typ motoru pro vaši aplikaci, nezapomeňte zvážit jeho počáteční napětí. Napětí motoru musí být vyšší než 10 % jeho jmenovitého výkonu, pokud je řízen přímým řízením spouštění. Pokud je toto napětí nižší, motor nevytváří potřebný krouticí moment. Z tohoto důvodu je důležité pochopit, jak se různé typy spouštěcích napětí a proudů navzájem liší. Jakmile zjistíte, který typ motoru je vhodný pro vaši aplikaci, můžete začít nakupovat.

Existují dva hlavní typy elektromotorů: stejnosměrný a synchronní. Stejnosměrné motory vyžadují reverzní magnetické vyrovnání, aby mohly fungovat. Komutátor připojuje k rotoru dva napájecí kontakty. Toto přepólování je nezbytné pro otáčení rotoru. Obvykle se používají pro aplikace s nízkou spotřebou energie a běžně se vyskytují v malých nástrojích, výtazích a elektrických vozidlech. Mezi těmito dvěma typy existují určité rozdíly, ale hlavním rozdílem je typ motoru.

Z hlediska účinnosti může být stejnosměrný motor vysoce účinný. Pokud je připojen k elektrické síti, může to být problém. VFD může tento problém vyřešit řízením napětí a proudů, které jsou do něj přiváděny. Tyto VFD se obvykle skládají ze tří částí. První sekcí každého je usměrňovač, následuje filtr s akumulací energie a invertor. Pracují tak, že upravují napětí a proudy dodávané do motoru.

Dalším typem elektromotoru je reluktanční motor. Tento typ motoru používá distribuované stejnosměrné vinutí a pracuje bez synchronních otáček. Reluktanční motor má kotvu, stator a sestavu kartáče komutátoru. Funkcí reluktančního motoru je odpuzovat podobné póly v železném zařízení. Sestava kartáče komutátoru reluktančního motoru generuje vnitřní magnetické pole.

Invertor využívá technologii pulzní šířkové modulace (PWM) k regulaci napětí a frekvence výstupních signálů do motoru. V tomto systému mikroprocesor řídí časování a provoz měniče pro regulaci napětí a frekvence. Šířka a trvání impulsů určují průměrné napětí dodávané do motoru. Frekvence výstupních vln závisí na tom, jak často dochází k pozitivním přechodům v určitých intervalech. Obr. 7.23 ukazuje typický průběh PWM.

Lineární motor je podobný třífázovému motoru, ale přímo generuje translační pohyb. Jak název napovídá, tento typ je obdobou rotoru třífázového motoru. Stator se během dráhy pojezdu vyrovná. Po ploché dráze se vyvíjí magnetické pole. Rotor lineárního motoru je tažen podélně se pohybujícím magnetickým polem ve statoru. Funkce motoru se pak převede do pohybu.